Thái Nguyên

Đại hội cấp trên cơ sở tạo khí thế mới tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh 

Xem với cỡ chữ
Hòa chung không khí cả nước tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội đối với 16 đảng bộ cấp trên cơ sở. Sự thành công đại hội cấp trên cơ sở đã thể hiện năng lực lãnh đạo của cấp ủy, sự đoàn kết thống nhất trong tổ chức Đảng và vai trò lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 của các đảng bộ. Đây được xem là bước khởi động quan trọng, tạo động lực cho nhiệm kỳ mới, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Ảnh: Quang Khánh

Việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đều được các đại hội thực hiện nghiêm túc, có nhiều ý kiến tham gia đóng góp phong phú, thẳng thắn, tập trung vào các giải pháp chủ yếu, khâu đột phá để đưa nghị quyết vào cuộc sống, thể hiện ý chí, khát vọng phát triển của dân tộc. Kịch bản và chương trình đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng; điều hành của Đoàn Chủ tịch bài bản, khoa học, tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng và đoàn kết trong đại hội.

Còn ít ngày nữa là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra. Toàn tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Theo đó, yêu cầu các cấp, ngành và cả hệ thống chính trị vào cuộc với những chương trình hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng với nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải

Phát huy tính dân chủ trong xây dựng văn kiện

Quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW (Chỉ thị số 35) và các văn bản hướng dẫn đại hội đảng bộ các cấp của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 146-KH/TU về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương và của tỉnh, đồng thời chỉ đạo cấp ủy các cấp tổ chức thành công đại hội đảng bộ.

Có thể khẳng định, đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở tỉnh Thái Nguyên đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội dung, yêu cầu của Chỉ thị số 35, các hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương và Tỉnh ủy trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội. Nhìn chung, công tác chuẩn bị văn kiện đại hội của các đảng bộ được thực hiện nghiêm túc, bài bản, công phu, khoa học, đúng chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên. Trong đó, báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm ở mỗi kỳ đại hội, vì vậy Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tranh thủ tối đa sự tham gia của cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo cấp ủy qua các thời kỳ. Dự thảo văn kiện đều được cấp ủy cấp huyện gửi đến các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể, các tầng lớp nhân dân nghiên cứu, thảo luận tham gia ý kiến; sau khi tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh, dự thảo văn kiện đã được gửi xin ý kiến chỉ đạo, phê duyệt của Tỉnh ủy trước khi tiến hành đại hội.

Tại Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải khẳng định, qua đại hội của 16 đảng bộ trực thuộc cho thấy, nội dung báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện, sâu sắc, khách quan kết quả đạt được trong giai đoạn 2015 - 2020; chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của kết quả đạt được để kế thừa, phát huy trong nhiệm kỳ tới. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật và nói đúng sự thật, không né tránh, các cấp ủy đã chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan, qua đó tổng kết, rút ra những kinh nghiệm, bài học cho chặng đường tiếp theo. Báo cáo chính trị của các đảng bộ cấp trên cơ sở đã bước đầu tổng kết được mô hình hay, cách làm sáng tạo, chắt lọc, khái quát những vấn đề thực tiễn đặt ra từ cơ sở để cấp trên nghiên cứu, bổ sung phát triển đường lối chính trị của Đảng.

Công tác nhân sự thực hiện đúng nguyên tắc

Cùng với báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng được các cấp ủy tập trung trí tuệ chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học và thể hiện tinh thần cầu thị. Quán triệt hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy, công tác nhân sự đại hội được các cấp ủy thực hiện đúng nguyên tắc, bảo đảm đúng quy trình các bước, thận trọng và đáp ứng yêu cầu, với phương châm ổn định, kế thừa, đổi mới, phát triển.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy đã tiến hành rà soát, sàng lọc theo quan điểm không để lọt cán bộ không đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín thấp... vào cấp ủy, không bỏ sót cán bộ có năng lực, triển vọng, kịp thời bổ sung vào quy hoạch, phục vụ cho công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kiên quyết đưa những người có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; năng lực hạn chế, uy tín thấp, có vấn đề về lịch sử chính trị ra khỏi danh sách dự kiến giới thiệu tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kết quả đại hội cấp trên cơ sở của tỉnh cho thấy, tổng số cấp ủy viên được các đại hội quyết định giảm 5% so với số lượng tối đa được xác định ở nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Cấp ủy viên khóa mới bảo đảm chất lượng, tỷ lệ, cơ cấu theo tinh thần Chỉ thị số 35. Công tác bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh ở các đại hội đều tiến hành thuận lợi và đạt kết quả tốt.

Trong số 506 ủy viên đã được bầu, có 109 đồng chí cấp ủy viên là nữ, chiếm 21,5% (tăng 4,23% so với nhiệm kỳ 2015 - 2020); 101 cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số, chiếm 19,9% (tăng 1,93% so với nhiệm kỳ 2015 - 2020); 74 đồng chí cấp ủy viên dưới 40 tuổi (chiếm 14,68%). Nổi bật nhất của nhiệm kỳ này là tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ đều vượt cao so với quy định của Trung ương. Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của cấp ủy viên đều tăng so với nhiệm kỳ trước.

Phan Phương