Hòa Bình xây dựng nền hành chính:

Dân chủ, minh bạch, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại 

Xem với cỡ chữ
Cải cách hành chính (CCHC) được tỉnh Hòa Bình xác định là một trong bốn khâu đột phá chiến lược. Thời gian qua, tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan quản lý nhà nước. Mục tiêu hướng đến là xây dựng hệ thống chính trị minh bạch, năng động, luôn đồng hành với người dân và doanh nghiệp.

Luôn đồng hành với doanh nghiệp, người dân

Ảnh: Trần Tâm

Để tiếp tục cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC, UBND tỉnh sẽ giao nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho từng sở, ngành, địa phương liên quan đến từng chỉ số thành phần và tổ chức kiểm điểm kết quả thực hiện vào cuối năm. Các sở, ngành, địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, không được sao nhãng và coi nhẹ chỉ số nào. Đồng thời, tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động thực hiện chủ trương chính quyền đồng hành với doanh nghiệp, xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình BÙI VĂN KHÁNH

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bùi Huy Thành cho biết: Từ năm 2017, UBND Hòa Bình thành lập và đưa thủ tục hành chính (TTHC) của các sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn vào thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm. Sau hơn 4 năm hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cùng với Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của 10 huyện, thành phố và 151/151 đơn vị cấp xã đã góp phần tích cực vào công tác cải cách TTHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước trên địa bàn. 

Tháng 4.2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Đồng thời, phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020 - 2021. Theo đó, cổng dịch vụ công của tỉnh đã kết nối từ tỉnh đến xã; cung cấp 273 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 648 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã cũng đã được công khai 100% trên cổng dịch vụ công của tỉnh. Theo kết quả khảo sát hàng tháng, hàng năm, mức độ rất hài lòng luôn đạt trên 80% trở lên.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Đặng Mai Sơn, CCHC được tỉnh xác định là một trong bốn khâu đột phá chiến lược hướng đến xây dựng hệ thống chính trị minh bạch, năng động, luôn đồng hành với người dân và doanh nghiệp. Thời gian qua, tỉnh đã triển khai đồng bộ các nội dung CCHC, trọng tâm là đơn giản hóa TTHC, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục. Đồng thời, tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động thực hiện chủ trương chính quyền đồng hành với doanh nghiệp; tập trung cải tiến lề lối làm việc; thực hiện niêm yết công khai quy trình thủ tục giải quyết công việc tại trụ sở, duy trì hòm thư góp ý, công khai số điện thoại để kịp thời tiếp nhận, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và người dân. Đặc biệt, việc thực hiện CCHC với tinh thần “hết việc chứ không làm hết giờ”, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo hiệu quả công việc của các cán bộ, công chức, viên chức đã được đông đảo Nhân dân tin tưởng và đánh giá cao.

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của tỉnh tăng 4 bậc so với năm 2019 và đứng thứ 7/14 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc. Kết quả hết sức đáng mừng này là tiền đề quan trọng để Hòa Bình tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt hơn nữa công tác CCHC, phấn đấu chỉ số PCI tăng tối thiểu 3 bậc mỗi năm. 

Việc công khai kết quả giải quyết các thủ tục hành chính đã nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao của người dân

Ảnh: Trần Tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh cho biết: Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm” trong thực hiện CCHC, nhất là nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; gắn việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC hàng năm với đánh giá trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Coi trọng công tác thi đua, khen thưởng trong CCHC. Tỉnh cũng tăng cường sự tham gia của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, người dân và doanh nghiệp trong giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động thực thi nhiệm vụ của cơ quan hành chính nói chung, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh nhấn mạnh: Tỉnh sẽ siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời đưa ra khỏi bộ máy những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, mất uy tín với Nhân dân. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các cấp; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức đánh giá, xác định Chỉ số CCHC hàng năm theo hướng toàn diện, đa chiều, công khai, minh bạch, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong đánh giá.

Trần Tâm