Đến năm 2030, giảm 50% thiệt hại về người do thiên tai 

Xem với cỡ chữ
Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai đến năm 2030 tầm nhìn 2050.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, trong đó tập trung bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân khi bão lũ, giảm 50% thiệt hại về người do lũ quét, sạt lở đất so với giai đoạn 2011-2020; thiệt hại về kinh tế do thiên tai thấp hơn giai đoạn 2011-2020, không vượt quá 1,2% GDP.

Mưa lũ cuốn trôi nhiều tàu bè tại Quảng Ninh
Mưa lũ cuốn trôi nhiều tàu bè tại Quảng Ninh

Hệ thống pháp luật, chính sách về phòng chống thiên tai được hoàn thiện, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho việc quản lý, chỉ đạo, chỉ huy và triển khai công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

Để đạt các mục tiêu này, Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương cần thực hiện đồng bộ các biện pháp, kết hợp hài hòa giữa giải pháp công trình và phi công trình. Đồng thời tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng trong quá trình xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phòng chống thiên tai, hoạch định chính sách, đề xuất và thực hiện các chương trình, dự án, hoạt động liên quan đến phòng chống thiên tai; chú trọng sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong việc lập kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai cấp xã. Đặc biệt cần chú trọng đầu tư các công trình có khả năng chống chịu, thích ứng với thiên tai.

Thảo Anh