Điện Biên: Kịp thời khen thưởng, biểu dương người có uy tín tiêu biểu 

Xem với cỡ chữ

Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã làm việc với UBND huyện Điện Biên Đông về việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Huyện kiến nghị tiếp tục quan tâm, bổ sung chế độ, chính sách, kinh phí hỗ trợ cho người có uy tín nhằm khích lệ, động viên họ phát huy vai trò, trách nhiệm của mình. Ban đề nghị huyện cần tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách với người có uy tín; tăng cường tuyên truyền, vận động người có uy tín phát huy vai trò, trách nhiệm của mình; chỉ đạo các xã xây dựng quy chế hoạt động gắn với trách nhiệm người có uy tín trong cộng đồng dân cư; đồng thời, kịp thời khen thưởng, biểu dương người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn.

LÊ HOA