Điện lực Sơn La thực hiện văn hóa an toàn trong lao động sản xuất 

Xem với cỡ chữ
Xây dựng văn hóa an toàn lao động, trước hết phải quan tâm và chú trọng đến xây dựng văn hóa an toàn lao động của tập thể và mỗi cá nhân. Người lao động chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố: từ nghề nghiệp, môi trường, gia đình, xã hội... Trong lĩnh vực nghề nghiệp, văn hóa an toàn lao động cá nhân được củng cố trước hết bởi những chính sách chung về an toàn lao động, yêu cầu về ứng xử an toàn, những kế hoạch, chương trình, giải pháp, biện pháp …
Điện lực Sơn La tuyên thệ thực hiện văn hóa an toàn lao động
Cán bộ, nhân viên Điện lực Sơn La tuyên thệ thực hiện văn hóa an toàn lao động

Công tác văn hóa an toàn lao động đã được cán bộ công nhân viên và lãnh đạo Công ty Điện lực Sơn La đặc biệt chú trọng, quan tâm thỏa đáng. Tạo thói quen cho người lao động luôn có ý thức với công việc với bản thân và có trách nhiệm với đồng nghiệp mỗi khi thực hiện công việc được giao. Các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động yếu tố nguy hiểm, nguy cơ rủi ro cao khi thực hiện công việc được tuân thủ nghiêm ngặt.

Rèn luyện nâng  cao chất lượng an toàn, vệ sinh lao động ở Công ty Điện lực Sơn La
Rèn luyện nâng cao chất lượng an toàn, vệ sinh lao động ở Công ty Điện lực Sơn La

Công tác kiểm tra tại hiện trường sản xuất được thực hiện theo quy định. Phòng An toàn và các đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra, kiểm soát trên phần mềm quản lý an toàn lao động (ECP). Gọi điện thoại trực tiếp hoặc kiểm tra tại hiện trường sản xuất. Qua đó những sai phạm đã được chấn chỉnh, nhắc nhở kịp thời, tránh được những vi phạm đáng tiếc xảy ra. Kịp thời hướng dẫn các đội công tác thực hiện công việc phải thực biện pháp an toàn, phân tích đánh giá các mối nguy có thể xảy ra đối vơi công việc đang thực hiện… Từ đó, người lao động đã ý thức hơn và làm thay đổi nhận thức, thái độ của người lao động và lãnh đạo quản lý trong công tác an toàn vệ sinh lao động.

Bảo Ngân