Diện tích rừng phòng hộ giảm 1,7 triệu ha 

Xem với cỡ chữ
Hội thảo về thực trạng rừng phòng hộ Việt Nam: Giải pháp quản lý, bảo vệ và phục hồi nhằm bảo đảm an ninh môi trường do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Vụ Bảo tồn Thiên nhiên tổ chức sáng 7.12 tại Hà Nội.

Báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN -  PTNT cho biết: Theo quy hoạch, đến năm 2020, diện tích rừng phòng hộ (RPH) toàn quốc là khoảng 5,68triệu ha, trong đó 5,28 triệu ha là RPH đầu nguồn. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều năm qua, hệ thống RPH đã và đang phải đổi mặt với nhiều khó khăn, thách thức để bảo đảm tính toàn vẹn về diện tích và chức năng sinh thái, xã hội. Kết quả đánh giá nhiều năm cho thấy, dù tổng diện tích rừng của Việt Nam tăng thuần từ 12,3 triệu ha năm 2014 lên 14 triệu ha vào năm 2015 nhưng rừng phòng hộ lại đang mất dần 2% mỗi năm. Từ năm 2004 đến năm 2014, diện tích rừng phòng hộ Việt Nam đã giảm tới 1,7 triệu ha. Trong đó, rừng tự nhiên bị mất chiếm tới 1,43 triệu ha, tương đương 84,1%. Rừng thay đổi nhanh tới mức 59 ban quản lý rừng đặc dụng phải trải qua 118 lần thay đổi diện tích giảm rừng. Nguyên nhân chủ yếu là do bị chuyển đổi mục đích sử dụng. Theo điều tra, trong tổng số 47.368ha rừng phòng hộ bị chuyển đổi thì gần 50% là dành đất cho xây dựng thủy điện và khai khoáng.

Trước thực trạng trên, để bảo đảm an ninh môi trường - sinh thái, giải pháp mà các chuyên gia về lâm nghiệp đè xuất là tăng cường đầu tư và huy động nguồn lực xã hội, cơ chế hợp tác công tư trong quản lý bảo vệ RPH; đồng thời chia sẻ lợi ích và các cơ chế khuyến khích đối với sự tham gia của cộng đồng trong quản lý, bảo vệ, sử dụng, phục hồi RPH bền vững, lâu dài…

Bảo Hân