Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương lấy ý kiến xây dựng Luạt Cảnh sát cơ động