Đà Nẵng

Giải quyết đơn, thư công dân thuộc thẩm quyền xử lý đúng thời hạn 

Xem với cỡ chữ
Qua giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn thư của công dân tại Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Khóa X, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành liên quan đến việc giải quyết các kiến nghị của cử tri phản ánh, đơn, thư của công dân; đánh giá việc giải quyết, xem đây là một trong những nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của sở, ngành trong năm 2021. Tập trung chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của cử tri, đơn, thư tồn đọng, kéo dài, nhất là 170 kiến nghị của cử tri còn tồn đọng chưa được giải quyết dứt điểm.

Kiểm tra thực tế, giám sát đến cùng việc giải quyết

Mặc dù đã đạt được những kết quả rất tích cực nhưng với tinh thần trách nhiệm, qua giám sát, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng thẳng thắn nhìn nhận, tuy đã tập trung đổi mới và nâng cao hiệu quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn, thư của công dân với nhiều cách làm mới, song trong giám sát chưa đi sâu vào nhiều vụ việc cụ thể bức xúc, nổi cộm. Công tác phối hợp của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND thành phố trong giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri; đơn, thư đôi lúc chưa kịp thời, chưa đồng đều và sâu sát.

Một hội nghị trực tuyến TXCT vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026 - ẢNH NGÔ HUYỀN
Một hội nghị trực tuyến TXCT vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026
Ảnh: Ngô Huyền

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, đôn đốc của UBND thành phố đối với các sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện các chỉ đạo của UBND thành phố liên quan đến việc giải quyết một số kiến nghị của cử tri, đơn, thư của công dân còn chưa quyết liệt, thường xuyên. Các sở, ngành, địa phương chưa chủ động trong báo cáo, đề xuất xử lý những vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện; chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Chưa thường xuyên đi kiểm tra thực tế; trong công tác tham mưu giải quyết kiến nghị cử tri chưa đưa ra được lộ trình, cam kết thời gian hoàn thành, phương hướng giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị. Việc xác định trách nhiệm, xử lý trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong chậm thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố ở các sở, ngành, địa phương chưa rạch ròi, quyết liệt.

Khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh việc Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố cần linh hoạt, khoa học trong tổ chức tiếp xúc cử tri (TXCT) theo chuyên đề, lĩnh vực, tại nơi cư trú, nơi làm việc. Tăng cường tổ chức TXCT tại khu dân cư, nhất là những nơi người dân đã có ý kiến, kiến nghị nhưng chưa được giải quyết dứt điểm; những nơi có vấn đề nổi cộm, bức xúc. Các Ban HĐND thành phố tăng cường kiểm tra thực tế và giám sát đến cùng việc giải quyết các kiến nghị cử tri, đơn, thư của công dân. Các tổ đại biểu tăng cường hơn nữa giám sát đối với việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn, thư của công dân.

Sau các đợt TXCT, cần dành thời gian thích hợp khảo sát thực tế đối với các vấn đề cử tri kiến nghị (nhất là vấn đề bức xúc cử tri quan tâm, như: Giải tỏa, đền bù, tái định cư, thu hồi đất để thực hiện các dự án...). Theo dõi, phân công đại biểu tham dự hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch UBND phường với người dân để nắm bắt kiến nghị của cử tri.

Tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của sở, ngành

Đối với UBND thành phố, Thường trực HĐND thành phố đề nghị cần cử đại diện lãnh đạo UBND thành phố hoặc lãnh đạo sở, ngành liên quan tham dự các cuộc TXCT để tiếp thu, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết. Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành liên quan đến việc giải quyết các kiến nghị của cử tri phản ánh, đơn, thư của công dân; đánh giá việc giải quyết, xem đây là một trong những nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của sở, ngành trong năm 2021.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của cử tri, đơn, thư còn tồn đọng, kéo dài, nhất là 170 kiến nghị của cử tri tồn đọng chưa được giải quyết dứt điểm. Chỉ đạo rà soát việc phân công, phân cấp, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong giải quyết kiến nghị cử tri và đơn, thư của công dân. Tăng cường trách nhiệm kỷ cương hành chính, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết kiến nghị cử tri và đơn, thư công dân; nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành và ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giải quyết kiến nghị cử tri.

Đối với UBND các quận, huyện, phường, xã, cần chủ động nắm bắt những kiến nghị và tình hình giải quyết các kiến nghị của cử tri tại địa phương mình, phản ánh tại các cuộc giao ban hàng tháng của UBND thành phố để đôn đốc giải quyết. Đồng thời, nghiêm túc chỉ đạo xử lý, giải quyết đơn, thư công dân thuộc thẩm quyền xử lý theo đúng thời hạn yêu cầu.

Trước các kỳ họp HĐND thành phố, tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch UBND phường với Nhân dân (theo Điều 9, Điều 18 Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29.3.2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết 199/2020/QH14 ngày 19.6.2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng); kịp thời tổng hợp, rà soát các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn, thư của công dân thuộc thầm quyền giải quyết của thành phố gửi Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố để xem xét, giải quyết; giải quyết, trả lời cho cử tri những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền.

LÊ TRÀ