Giải quyết những vấn đề bức thiết đời sống của nhân dân