Đón tiếp và bồi dưỡng nghị sĩ khóa mới của Zimbabwe

Giúp nghị sĩ thích ứng nhanh với "nghề nghiệp" mới 

Xem với cỡ chữ
Sau mỗi kỳ bầu cử, đón tiếp và hướng dẫn các nghị sĩ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ban Thư ký Nghị viện Zimbabwe nhằm giúp các tân nghị sĩ của cơ quan lập pháp nhanh chóng thích nghi với nơi ở, nơi làm việc và “nghề nghiệp” mới.
Một phiên họp của Quốc hội (Hạ viện) Zimbabwe
Nguồn: ITN

Năm 1997, Nghị viện Zimbabwe đã thành lập Ủy ban Cải cách Nghị viện (PRC) để xem xét thủ tục liên quan đến hoạt động của Nghị viện và đưa ra các khuyến nghị nhằm giúp cơ quan lập pháp thực hiện hiệu quả hơn chức năng của mình. Trong số rất nhiều những khuyến nghị, PRC đề xuất cải cách thủ tục đón tiếp nghị sĩ khóa mới theo hướng hệ thống và bài bản hơn. PRC cho rằng, trước khi cải cách, hoàn toàn không có chương trình giới thiệu một cách hệ thống về Nghị viện. Trên cơ sở đề xuất của PRC, Nghị viện Zimbabwe đã phát triển một chương trình đón tiếp và giới thiệu nghị viện khá toàn diện, sử dụng một số mô-đun đào tạo do Ban Thư ký Nghị viện phát triển và thông qua để cung cấp cho nghị sĩ khóa mới những thông tin bao trùm, cụ thể về vai trò, chức năng và nhiệm vụ của họ.

Chương trình giới thiệu về Nghị viện Zimbabwe rất rộng rãi nhằm bảo đảm các nghị sĩ khóa mới có thể nhanh chóng bắt nhịp công việc của đại biểu dân cử cấp Trung ương. Ban Thư ký Nghị viện được tổ chức thành các cơ quan chức năng dưới sự chỉ đạo và kiểm soát của Thư ký Nghị viện chịu trách nhiệm sắp xếp việc giới thiệu các nghị sĩ khóa mới, cung cấp cho họ thông tin về các vấn đề thủ tục và các dịch vụ hành chính có sẵn. Tất cả các nghị sĩ khóa mới sẽ nhận được một gói tài liệu thông tin bằng văn bản gồm Hiến pháp, Sắc lệnh thường trực, Hướng dẫn về Nghị viện và Đạo luật về Đặc quyền, quyền miễn trừ và quyền hạn của Nghị viện cho mục đích tham khảo.

Chương trình giới thiệu được chia thành hai phần cơ bản: Phần thứ nhất, giới thiệu với các nghị sĩ vấn đề thủ tục và vấn đề hành chính do các Thư ký tại bàn và Giám đốc Chức năng tương ứng phụ trách. Phần thứ hai, tổ chức tham quan tòa nhà Nghị viện có hướng dẫn viên, phát hành một tập tài liệu thông tin gồm Hiến pháp, Quy chế của Nghị viện, những điểm cải cách trong thủ tục đã được Nghị viện thông qua, Quy chế chi tiêu trong sinh hoạt và đi lại cũng như đặc quyền, quyền miễn trừ và quyền hạn nghị sĩ trong Luật Tổ chức Nghị viện.

Mục tiêu của chương trình giới thiệu Nghị viện lưỡng viện nhằm:

- Thông tin cho các nghị sĩ khóa mới về vai trò và chức năng của Nghị viện với tư cách là một trong ba cơ quan quyền lực của Nhà nước;

- Trang bị cho các nghị sĩ khóa mới những kiến thức cơ bản về thông lệ và thủ tục của nghị viện để tạo điều kiện thuận lợi cho họ tham gia có hiệu quả vào quá trình lập pháp;

- Cập nhật cho các nghị sĩ khóa mới những thông tin mới nhất ví dụ: Những cải cách về thủ tục trong Nghị viện;

- Để các nghị sĩ khóa mới tiếp cận với các dịch vụ thiết yếu mà họ sẽ sử dụng trong suốt nhiệm kỳ của mình để thực hiện nhiệm vụ được giao theo Hiến pháp.

Các phòng, ban khác nhau được tổ chức theo các Ban chức năng tại Nghị viện Zimbabwe có các vai trò khác nhau trong việc giới thiệu các nghị sĩ khóa mới. Ban Thư ký đóng vai trò trung tâm trong thủ tục đón tiếp và hướng dẫn các nghị sĩ khóa mới, bắt đầu từ khâu chuẩn bị cho đến các chương trình thực tế nhằm giới thiệu về nghị viện. Ngay từ giai đoạn Nghị viện chuẩn bị cho cuộc bầu cử lập pháp, Ban thư ký đã phải xác định thời gian và địa điểm cho các hoạt động hậu cần của quá trình đón tiếp cũng như chuẩn bị các gói thông tin liên quan đến thực tiễn, thủ tục cũng như cơ cấu hành chính của Nghị viện.

Bộ phận Quan hệ Công chúng là bộ phận đầu mối chịu trách nhiệm điều phối và kết nối giữa tất cả các bộ phận khác. Bộ phận này tập hợp chương trình sự kiện cũng như thông báo cho các nghị sĩ khóa mới về thời gian, địa điểm và các nội dung khác của chương trình đón tiếp và giới thiệu Nghị viện. Quá trình đón tiếp này thường diễn ra trong một hai tuần sau cuộc bầu cử để bảo đảm rằng các nghị sĩ khóa mới nhận được hướng dẫn cần thiết đúng thời hạn và giúp họ có thể bắt đầu ngay nhiệm vụ của mình mà không gặp quá nhiều khó khăn.

Đạt Quốc