Hà Nội: Phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng lao động trẻ em 

Xem với cỡ chữ
Nhằm nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức có liên quan, người sử dụng lao động, cộng đồng, cha mẹ và trẻ em để thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng trẻ em lao động trái quy định pháp luật, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 195/KH-UBND quy định rõ về những mục tiêu thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Hỗ trợ, can thiệp kịp thời 100% trẻ em bị mua bán vì mục đích bóc lột sức lao động

Trong giai đoạn 2021-2025, Hà Nội phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên (từ 5-17 tuổi) dưới 1%; hỗ trợ, can thiệp kịp thời đối với 100% trẻ em có nguy cơ, trẻ em lao động và trẻ em bị mua bán vì mục đích bóc lột sức lao động khi có thông báo; 90% trẻ em có nguy cơ, trẻ em lao động được tiếp cận giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp. Có 90% cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, 80% cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; 85% trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; 90% doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ gia đình trong các làng nghề được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

Phong ngua, giam thieu tinh trang lao dong tre em o Ha Noi hinh anh 1
Hà Nội phấn đấu đến năm 2030 tiếp tục duy trì tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi dưới 1% 

Thành phố phấn đấu có 90% công chức, viên chức cấp thành phố, quận, huyện và 90% cán bộ, công chức cấp xã ngành lao động-thương binh và xã hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến vấn đề lao động trẻ em được tập huấn kiến thức, kỹ năng về quản lý, phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em; 90% doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, 70% hợp tác xã, hộ gia đình, đặc biệt là hợp tác xã, hộ gia đình trong các làng nghề được tập huấn các kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em.

Trong định hướng đến năm 2030 Hà Nội tiếp tục duy trì tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi dưới 1% và giảm tối đa tỷ lệ trẻ em và người chưa thành niên làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong số lao động trẻ em và người chưa thành niên.

Xây dựng các mô hình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em

Để thực hiện các mục tiêu trên, thành phố yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo đưa các mục tiêu, chỉ tiêu trong kế hoạch vào nhiệm vụ, lồng ghép trong xây dựng chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; lồng ghép vào trong các nhiệm vụ chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và an sinh xã hội, lao động việc làm, giáo dục nghề nghiệp tại địa phương; đồng thời, rà soát, tham mưu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em, lao động trẻ em. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong việc phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, đặc biệt trong công tác can thiệp, trợ giúp trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em và trẻ em bị mua bán vì mục đích bóc lột sức lao động.

Các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội ghi nhận gần 41.000 trẻ em có nguy cơ phải lao động sớm, nhưng không có trẻ em phải tham gia lao động sớm trái quy định của pháp luật.

Cùng với đó, thành phố cũng đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành đoàn thể, các tổ chức, người sử dụng lao động, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và bản thân trẻ em về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, đảm bảo quyền trẻ em. Thành phố tăng cường công tác rà soát, thu thập thông tin, quản lý chắc trẻ em trong các hộ gia đình, đặc biệt nhóm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em sống trong gia đình nghèo, cận nghèo; hướng dẫn người sử dụng lao động, đặc biệt người sử dụng lao động tại các làng nghề, khu vực kinh tế phi chính thức về kiến thức, kỹ năng phát hiện và phối hợp với các ban ngành, cơ quan, tổ chức để can thiệp, hỗ trợ lao động trẻ; xây dựng các mô hình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

Lê Hùng