Hà Nội: Quy định về cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố 

Xem với cỡ chữ
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Thông báo số 424-TB/TU (ngày 26.7.2021) kết luận về chủ trương đối với một số cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy biểu quyết 100% thống nhất, đồng ý về chủ trương ban hành một số cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố liên quan đến 13 quy định. Trong đó có các quy định: Mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội năm học 2021 - 2022; chính sách hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của thành phố Hà Nội; mức hỗ trợ hằng tháng đối với công chức tư pháp - hộ tịch được ủy quyền ký chứng thực; Quy định đối tượng bảo trợ xã hội và mức chuẩn trợ giúp xã hội của thành phố…

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố tiếp thu ý kiến, báo cáo thẩm tra, trao đổi, xin ý kiến thống nhất của các ban thuộc HĐND thành phố; trên cơ sở đó rà soát, hoàn thiện hồ sơ đối với các cơ chế, chính sách trên bảo đảm nội dung chính sách, đối tượng hưởng chính sách và mức thu, chi phù hợp với chủ trương của Đảng, Đảng bộ thành phố, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách các cấp của thành phố....

Đảng đoàn HĐND thành phố chỉ đạo các ban của HĐND thành phố tiến hành thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND thành phố trình về các cơ chế, chính sách trên và báo cáo kết quả thẩm tra với HĐND thành phố để xem xét, quyết nghị theo đúng thẩm quyền và đúng quy trình, quy định. 

PHI LONG