Đại hội XIII của Đảng bầu đủ 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII:

Hành động mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng hùng cường 

Xem với cỡ chữ
Chiều tối qua, Đại hội XIII của Đảng đã tiến hành bỏ phiếu và bầu đủ 200 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Trao đổi với báo chí, các đại biểu nhận định, các đồng chí được bầu đều tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, có lập trường tư tưởng vững vàng và có tinh thần đổi mới, sáng tạo, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới. Các đại biểu cũng mong muốn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII sẽ hành động mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường.

 Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh: Hội tụ những đồng chí có khát vọng lớn, giàu tinh thần cống hiến, đạt chuẩn mực đạo đức

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII được Đại hội bầu đều là các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, cũng như về phẩm chất, đạo đức. Ở đó hội tụ những đồng chí có khát vọng lớn, giàu tinh thần cống hiến, đạt chuẩn mực đạo đức, có lập trường, tư tưởng vững vàng; có kinh nghiệm, trình độ, tinh thần đổi mới, sáng tạo, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay. Tôi tin tưởng, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII sẽ thực hiện tốt trọng trách trước Đảng, trước nhân dân, lãnh đạo đất nước đạt được những mục tiêu và khát vọng lớn lao đã được Đảng ta đề ra trong các văn kiện trình Đại hội. 

Với địa phương có cơ cấu kinh tế lâm nghiệp, nông nghiệp là chính như Bắc Kạn, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn rất vui mừng khi trong các văn kiện trình Đại hội đã nhấn mạnh vấn đề phát triển rừng, hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, sinh thái, khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong bốn nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025 cũng đã xác định sẽ tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp hàng hóa, coi đó là đột phá trong phát triển kinh tế, đưa tỉnh vươn lên trở thành địa phương phát triển trong khu vực. Trên cơ sở nghị quyết được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn sẽ triển khai đến toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh để tổ chức thực hiện có hiệu quả, sát với tình hình địa phương nhất. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai: Đại hội đã chọn những đại biểu xứng đáng nhất

Đến thời điểm này, có thể khẳng định rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã thành công. Trong đó, có hai điểm thành công nổi bật.

Thứ nhất là, văn kiện trình Đại hội của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII được chuẩn bị hết sức công phu, chu đáo, trải qua 2 năm với rất nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm, khảo sát thực tế, học hỏi kinh nghiệm thế giới. Các văn kiện trình Đại hội đã kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, xác định rõ các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn để đưa đất nước ta phát triển, vững bước cùng các quốc gia trên thế giới nhưng đồng thời vẫn giữ được bản sắc Việt Nam.

Thứ hai là, công tác nhân sự. Đại hội đã bầu ra được 200 đại biểu tiêu biểu nhất cho hơn 5 triệu đảng viên và 100 triệu người dân Việt Nam, để cùng nhau hiện thực hóa các mục tiêu phát triển mới cho đất nước trong thời gian tới. Trên cơ sở nội dung mà Đoàn Chủ tịch và Ban Tổ chức đã chuẩn bị rất công phu, chu đáo và đầy đủ, các đại biểu đã cân nhắc, lựa chọn được những đại biểu xứng đáng nhất vào Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII. 

Đoàn đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội là một trong những đoàn có số lượng đại biểu đông nhất. Chúng tôi đã phát huy cao nhất trí tuệ và trách nhiệm để tham gia đóng góp vào những nội dung được Đại hội xem xét, quyết định. Trong những buổi thảo luận đoàn về các nội dung văn kiện Đại hội, đã có 12 ý kiến phát biểu hết sức sâu sắc, đầy đủ, toàn diện vào tất cả các nội dung văn kiện trình tại Đại hội.

Đảng bộ Thành phố Hà Nội luôn xác định rõ trách nhiệm của mình phải gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Do đó, Đảng bộ Thành phố và từng đảng viên của Đảng bộ Thành phố cũng sẽ nỗ lực, tiên phong trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thực tế, trong suốt quá trình hơn 2 năm qua, khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII triển khai xây dựng các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII thì Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã luôn cập nhật các nội dung chính, các quan điểm chỉ đạo, những định hướng chiến lược và cụ thể hoá ngay trong quá trình xây dựng các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII và được Đại hội thông qua. Các định hướng, mục tiêu, giải pháp cơ bản của thành phố Hà Nội vì thế đều bám sát "kim chỉ nam" chính là nội dung dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII. Đây chính là sự thể hiện trách nhiệm nhất, gương mẫu nhất của Đảng bộ Hà Nội đối với Đại hội XIII của Đảng.

Bí thư huyện ủy Thanh Miện, Hải Dương Đồng Dũng Mạnh: Lan tỏa tinh thần Đại hội lần thứ XIII đến mọi đảng viên, người dân

Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII được bầu tại Đại hội đều là những cá nhân có đức, có tâm, có tầm, xứng đáng với sự kỳ vọng của đảng viên, nhân dân cả nước. Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII vừa có sự kế thừa, vừa có sự phát triển, trong đó có những nhân sự đặc biệt là những người có đủ uy tín, đủ khả năng quy tụ Ban Chấp hành Trung ương và rộng hơn là quy tụ đảng viên, nhân dân cả nước. Tôi tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII sẽ có đủ khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, biến khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 trở thành hiện thực. 

Khát vọng xây dựng một đất nước hùng cường là mong muốn của Đảng, là tâm nguyện của gần 100 triệu người dân Việt Nam. Với những thành quả mà dân tộc đã giành được trong suốt chặng đường 91 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, khát vọng đó chắc chắn sẽ trở thành hiện thực bằng những mục tiêu, chiến lược, giải pháp cả trước mắt và lâu dài mà Đảng ta đã xác định trong các văn kiện trình Đại hội lần này. Đất nước sẽ hùng cường khi hòa quyện khát vọng của lòng dân với ý Đảng. Để thực hiện hóa khát vọng đó, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII cần nhanh chóng triển khai một số hoạt động, trong đó có việc sớm ban hành quy chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo và sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách. Các mô hình phát triển trên thế giới đã cho thấy, chỉ có trên cơ sở đặt lợi ích của nhân dân, của đất nước lên trên, dũng cảm đổi mới sáng tạo, không theo tư duy và cách thức lối mòn mới có thể tìm ra phương thức phát triển mới và hiện thực hóa khát vọng hùng cường.

Ngay sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng, công tác tuyên truyền sẽ được tỉnh Hải Dương đẩy mạnh để lan tỏa tinh thần Đại hội lần thứ XIII đến đảng viên, người dân tỉnh Hải Dương, để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong mỗi người dân. Hình thức tuyên truyền không khuôn cứng, có sự điều chỉnh phù hợp với từng nhóm đối tượng, góp phần bảo đảm mỗi người dân đều hiểu sâu sắc tinh thần văn kiện Đại hội, tạo sự đồng thuận cao, qua đó phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu đưa nước Việt Nam phát triển, phồn vinh và hạnh phúc.

Thanh Hải ghi