Đồng Nai

Hiệu quả từ công tác tuyên truyền 

Xem với cỡ chữ
Theo Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai, tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải y tế, chất thải công nghiệp không nguy hại của tỉnh đã đạt 100%; riêng chất thải nguy hại đạt tỷ lệ 99,8%.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cho biết, kết quả này là nhờ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được thực hiện có hiệu quả. Đến nay, thông qua tập huấn, hội nghị, hội thảo, phát hành tài liệu, nhiều văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt các quy định có liên quan đến phạm vi quản lý của ngành, quyền hạn, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng; công tác tiếp dân, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang thông tin điện tử cũng được đẩy mạnh.

Chủ động phân loại chất thải rắn tại nguồn  

Nguồn: ITN 

Đồng thời, phát động truyền thông hưởng ứng phong trào trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường như Ngày Nước thế giới 22.3, Ngày Khí tượng thế giới 23.3, Ngày Đa dạng sinh học 22.5, Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày Môi trường thế giới 5.6, Ngày Đại dương thế giới 8.6, lễ ra quân toàn quốc phong trào chống rác thải nhựa... Mỗi công chức, viên chức và người lao động trong ngành với vai trò là một báo cáo viên, tuyên truyền viên đưa những thông điệp bảo vệ tài nguyên và môi trường đi vào cuộc sống. Hàng nghìn lượt người đã trực tiếp tham gia hoạt động truyền thông với những hành động thiết thực như thu gom rác thải tại các dòng sông, khơi thông cống rãnh, thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần… góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy định và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về tài nguyên và môi trường. Theo đó, sẽ tiến hành hệ thống hóa, tuyên truyền quy định pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; cập nhật và công bố công khai các thủ tục hành chính với mọi hình thức cho mọi tổ chức, cá nhân thực hiện. Tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường; tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật, quy định mới của Trung ương về tài nguyên và môi trường cho các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hiểu Lam