Hoàn thiện cơ chế phân công, phối hợp với kiểm soát trong việc thực hiện quyền tư pháp và hoạt động tư pháp