Hỏi - đáp về bầu cử 

Xem với cỡ chữ
- Bạn đọc Nguyễn Chiến Thắng (quận Ba Đình, Hà Nội): Số người ứng cử trong Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND ở mỗi đơn vị bầu cử phải đáp ứng yêu cầu nào?

- Số người trong Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội phải nhiều hơn số đại biểu Quốc hội được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử đó ít nhất là 2 người.

Số người trong Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND ở từng cấp phải nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử đó; nếu đơn vị bầu cử được bầu 3 đại biểu thì số người trong danh sách ứng cử phải nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu ít nhất là 2 người; nếu đơn vị bầu cử được bầu 4 hoặc 5 đại biểu thì số người trong danh sách ứng cử phải nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu ít nhất là 3 người. Trường hợp đơn vị bầu cử đại biểu HĐND được ấn định bầu 1 hoặc 2 đại biểu thì số người ứng cử chỉ cần nhiều hơn số đại biểu được bầu ít nhất là 1 người.

Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ xem xét, quyết định trong trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử vì lý do bất khả kháng và hướng dẫn để Ủy ban Bầu cử các cấp xem xét, quyết định đối với trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND ở đơn vị bầu cử vì lý do bất khả kháng.

PV