Hỏi - Đáp 

Xem với cỡ chữ
Theo Báo cáo số 137/BC-HĐTS ngày 26.6.2020 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, nhiều địa phương gặp khó khăn trong việc xác định căn cứ pháp lý để giải quyết việc xây dựng chùa, địa phương thì hướng dẫn thủ tục xin xây dựng chùa mới, địa phương lại hướng dẫn theo các thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc?

Về việc này, qua tham khảo các quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật có liên quan, xin trao đổi như sau:

Thứ nhất, chùa có phải là tổ chức tôn giáo trực thuộc?

Điều 2, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định: “Tổ chức tôn giáo trực thuộc là tổ chức thuộc tổ chức tôn giáo, được thành lập theo hiến chương, điều lệ, quy định của tổ chức tôn giáo”. “Cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, trụ sở của tổ chức tôn giáo, cơ sở hợp pháp khác của tổ chức tôn giáo”.

Khoản 2, Điều 3, Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30.12.2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định: “Công trình tôn giáo là công trình xây dựng để làm cơ sở tôn giáo, tượng đài, bia và tháp tôn giáo”.

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Khóa VIII (2017 - 2022) (được phê chuẩn tại Công văn số 67/TGCP-PG ngày 19.1.2018 của Ban Tôn giáo Chính phủ) quy định như sau:

Điều 11 về hệ thống tổ chức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam quy định: “Cấp Trung ương: Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cấp Tỉnh, Thành phố: Ban Chứng minh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, thành phố. Cấp Quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: Ban Chứng minh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.”

Theo các quy định pháp luật và quy định của Giáo hội nêu trên, chùa không phải là tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Thứ hai, về xây dựng chùa, Khoản 1, Điều 58, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định: “Việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng”.

Tóm lại, theo các quy định của pháp luật và Giáo hội nêu trên, chùa không phải là tổ chức tôn giáo trực thuộc và việc xây dựng chùa thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Nguyễn Khắc Huy Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ