Hội nghị Ban Chỉ đạo Tổng kết thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX 

Xem với cỡ chữ
Ngày 3.12, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo “Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 1.7.2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết chủ trì Hội nghị.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thông tin: Quá trình Tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 1.7.2004 của Bộ Chính trị được thực hiện trong 2 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, thực hiện nhiệm vụ tổng kết theo Chương trình làm việc số 106-CTr/TW ngày 22.12.2018 của Bộ Chính trị khóa XII, Ban Kinh tế Trung ương được giao chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 1.7.2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020”; giai đoạn thứ hai, thực hiện nhiệm vụ tổng kết theo Chương trình làm việc số 05-CTr/TW ngày 16.3.2021 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và theo sự phân công của Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã ban hành Quyết định số 98-QĐ/BKTTW ngày 25.5.2021 thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW và tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Trung du và miền núi Bắc bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng sâu sắc từ đại dịch Covid-19, công tác tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW gặp không ít khó khăn, kể cả những nguyên nhân khách quan và chủ quan nhưng Ban Chỉ đạo đã linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động tổng kết (như tổ chức các hội thảo, tọa đàm, hội nghị góp ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết với các địa phương trong vùng bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến); các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện triển khai tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW, đến nay cơ bản các nhiệm vụ đã hoàn thành và đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW; ghi nhận nỗ lực của các Bộ, ngành và các địa phương đã quan tâm, nghiêm túc triển khai và thực hiện đúng Kế hoạch tổng kết của Ban Chỉ đạo cũng như Thường trực Tổ Biên tập đã bám sát để triển khai Kế hoạch của Ban Chỉ đạo và chủ động, tích cực tổng hợp, xin ý kiến và hoàn thiện các sản phẩm của Đề án.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh khẳng định, Bộ Chính trị Khóa IX đã xác định “đúng” và “trúng” những vấn đề đặt ra đối với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; thể hiện rõ tư duy và tầm nhìn trong các chủ trương của Đảng nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh của vùng. Nghị quyết 37-NQ/TW ban hành đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển và phù hợp với tiềm năng, lợi thế của vùng; được tổ chức triển khai chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương từ việc thể chế hóa thành các chương trình, kế hoạch, chính sách đặc thù và bổ sung nguồn lực đáng kể cho vùng. Qua hơn 17 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW đã mang lại nhiều kết quả tích cực, ấn tượng. Có thể nói, Nghị quyết 37-NQ/TW đã đi vào cuộc sống và có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong vùng.

Tuy nhiên, trước bối cảnh tình hình và các yêu cầu phát triển mới, phát triển kinh tế xã hội vùng Trung du và miền núi Bắc bộ cũng bộc lộ nhiều khó khăn, hạn chế và đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Điều đó đòi hỏi Đảng, Nhà nước cần phải có một chủ trương mới, toàn diện tập trung, xuyên suốt với tư duy và tầm nhìn mới và phù hợp với thực tiễn đặt ra với vùng và Đề án tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW đang được Ban Chỉ đạo triển khai là cơ sở quan trọng giúp Bộ Chính trị định hướng phát triển vùng Trung du và miền núi Bắc bộ trong thời gian tới.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nêu rõ, nhằm hoàn thiện Đề án tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW, Thường trực Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo Tổ Biên tập tổng hợp thành các Dự thảo Báo cáo tổng kết, Tờ trình, Nghị quyết từ Báo cáo Tổng kết của 19 ban cán sự đảng các bộ, ngành và 16 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; tổng hợp các ý kiến đóng góp của các Bí thư các tỉnh ủy tại Hội nghị, Hội thảo ở Lào Cai; ý kiến của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tại các Hội nghị; tổng hợp góp ý bằng văn bản của các Bộ, ngành và các địa phương trong vùng; kết quả khảo sát tại các địa phương; chắt lọc tiếp thu từ các chuyên đề, tham luận của các Trung tâm nghiên cứu, các Viện, trường Đại học, các chuyên gia và nhà khoa học để hoàn thiện Dự thảo Báo cáo tổng kết trình Bộ Chính trị.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo: Căn cứ vào vào định hướng, kế hoạch tổng kết và Đề cương của Ban Chỉ đạo để cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW về bố cục, kết cấu, dung lượng, phương pháp tiếp cận của Đề án và cách trình bày và những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; tham gia ý kiến về tính toàn diện và thống nhất của các nhận định, đánh giá về những kết quả đạt được của các ngành, lĩnh vực và các địa phương trong vùng Trung du và miền núi Bắc bộ thời gian qua; tính khách quan và phù hợp về các dự báo về tình hình thế giới, khu vực và trong nước trong mối liên hệ với vùng Trung du và miền núi Bắc bộ mà dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW đã đề cập.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo cho ý kiến về các nhận định, đánh giá về những kết quả đạt được của các ngành, lĩnh vực và các địa phương trong vùng Trung du và miền núi Bắc bộ trong quá trình thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW cũng như 5 nhóm tồn tại hạn chế, các nguyên nhân; 6 bài học kinh nghiệm đã được dự thảo Báo cáo chỉ ra...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý nhiều nội dung cho dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW. Hầu hết các ý kiến đều đánh giá cao công tác chuẩn bị, nhất là dự thảo Báo cáo mà Thường trực Ban Chỉ đạo đã chuẩn bị. Các ý kiến cũng cho ý kiến về 6 quan điểm, mục tiêu, 6 nhóm chỉ tiêu và 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà dự thảo Báo cáo đã đề ra. Nhiều nội dung được đề xuất từ góc nhìn của bộ, ngành, địa phương như bảo đảm về quốc phòng an ninh; tính liên kết vùng để phát huy nội lực của các tỉnh, các hành lang kinh tế; phát triển hạ tầng giao thông vùng Trung du và miền núi Bắc bộ; phát triển kinh tế rừng...

Minh Hương