Hội nghị Chính phủ và các địa phương đánh giá tình hình KT - XH 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm