Hơn 1.263 tỷ đồng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Bảo hiểm xã hội 

Xem với cỡ chữ
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt dự toán thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015.

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch là 1.263,33 tỷ đồng lấy từ các nguồn theo quy định tại Điều 11 Quyết định số 4/2011/QĐ-TTg ngày 20/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 
Kinh phí cho nhóm dự án phần mềm và cơ sở dữ liệu chuyên ngành là 495,83 tỷ đồng; nhóm dự án hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin (bao gồm 100 tỷ đồng đã bố trí trong dự toán chi quản lý bộ máy năm 2014 được giao tại Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 14/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán thu, chi năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam) là 750 tỷ đồng.
 
Thủ tướng Chính phủ giao Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các hoạt động của Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm đúng mục đích, có hiệu quả và theo đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu mua sắm tài sản; thực hiện đầu tư theo hình thức mua sắm, dự án, thuê dịch vụ công nghệ thông tin, tùy theo từng nội dung đầu tư của Kế hoạch; trường  hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

CP