Hưng Yên: Kỳ họp thứ Nhất dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6 

Xem với cỡ chữ

Theo thông tin tại Hội nghị liên tịch thống nhất dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Khóa XVII: Dự kiến diễn ra trong 3 ngày cuối tháng 6, HĐND tỉnh sẽ nghe UBBC tỉnh báo cáo kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; xem xét ban hành nội quy các kỳ họp của HĐND tỉnh Khóa XVII; ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Khóa XVII; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; quy định mức chi hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, thành lập Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh… Đặc biệt, HĐND tỉnh sẽ bầu các chức danh thuộc thẩm quyền.

BẢO TRÂM