Hướng các phong trào thi đua vào thúc đẩy đổi mới, cải tiến cách thức, lề lối làm việc của Văn phòng Quốc hội