Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Hướng tới số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục 

Xem với cỡ chữ
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 2402/KH-BHXH triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27.3.2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của ngành BHXH Việt Nam.

Hướng tới giảm thời gian giao dịch

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ trong công tác giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ.

Ngành BHXH luôn bảo đảm quyền lợi người tham gia BHXH thông qua việc cải cách thủ tục hành chính
Ngành BHXH luôn bảo đảm quyền lợi người tham gia BHXH thông qua việc cải cách thủ tục hành chính
Nguồn: ITN

Kế hoạch đặt ra 3 mục tiêu cụ thể đến năm 2025, cụ thể là 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được tiếp nhận, giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính, trừ trường hợp thủ tục hành chính yêu cầu phải kiểm tra thực địa, đánh giá, kiểm tra, thẩm định tại cơ sở. Đồng thời, bảo đảm 100% hồ sơ, giấy tờ kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa và kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp xuống còn tối đa 15 phút/1 lượt giao dịch vào năm 2025.

Với phương châm lấy người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) làm trung tâm phục vụ; ngành BHXH luôn xác định công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ trọng tâm hướng tới nền hành chính phục vụ. Những năm qua, với sự nỗ lực của toàn ngành, công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ thủ tục hành chính của ngành đang ngày càng được đơn giản hóa, giảm từ 114 thủ tục hành chính (năm 2015) xuống còn 25 thủ tục. Đặc biệt, với việc triển khai sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” thay cho thẻ BHYT giấy trong khám, chữa bệnh BHYT trên toàn quốc từ ngày 1.6.2021 là bước đi phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số của ngành BHXH.

Triển khai đồng bộ nhiệm vụ   

Để đạt được mục tiêu đề ra, BHXH Việt Nam xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và việc phối hợp giữa các đơn vị nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ Đề án.

Thứ nhất, tập trung vào việc xây dựng kế hoạch và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của ngành BHXH Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025.

Thứ hai, tổ chức việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật, nhiệm vụ của Đề án và quy định của BHXH Việt Nam.

Thứ ba, thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của ngành BHXH Việt Nam qua Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ đơn giản hóa và giải quyết thủ tục hành chính thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trên môi trường điện tử và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thứ tư, thực hiện việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu các phần mềm ứng dụng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính ngành BHXH Việt Nam với Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thứ năm, gắn kết việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác.

Tại Kế hoạch, BHXH Việt Nam cũng giao nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị trực thuộc liên quan thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả của quy định thủ tục hành chính theo Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính định kỳ hàng năm, để đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao. Tập trung theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính...

BHXH Việt Nam yêu cầu, Giám đốc BHXH tỉnh nâng cao tính chủ động trong đổi mới công tác chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận một cửa phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực tiễn; chịu trách nhiệm về việc quyết định số lượng nhân sự thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận một cửa, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu của công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính theo mục tiêu Đề án, gắn với số hóa 100% hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận một cửa được cập nhật vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

 

Trường Sơn