Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Hướng tới số hóa hoạt động toàn ngành 

Xem với cỡ chữ
Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) vừa ban hành Kế hoạch số 2402/KH-BHXH triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27.3.2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của ngành BHXH Việt Nam.
Ngành bảo hiểm xã hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ

Giảm tối đa thời gian giao dịch

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ trong công tác giải quyết TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

Để đạt được mục tiêu đề ra, BHXH Việt Nam xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và việc phối hợp giữa các đơn vị nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ Đề án, tập trung vào các nội dung công việc:

Thứ nhất, xây dựng Kế hoạch và các văn bản hướng dẫn triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của ngành BHXH Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025.

Thứ hai, tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật, nhiệm vụ của Đề án và quy định của BHXH Việt Nam.

Thứ ba, thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của ngành, qua Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ đơn giản hóa TTHC và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trên môi trường điện tử và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thứ tư, thực hiện việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu các phần mềm ứng dụng của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC ngành BHXH Việt Nam với Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thứ năm, gắn kết việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC với quá trình tiếp nhận, xử lý TTHC tại Bộ phận Một cửa, tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác.

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ

BHXH Việt Nam cũng giao nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị trực thuộc liên quan thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả theo Kế hoạch kiểm soát TTHC định kỳ hàng năm, để đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao. Tập trung theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC.

Thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc BHXH các tỉnh chủ động xác định trách nhiệm trong số hóa và lưu trữ hồ sơ điện tử theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, bảo đảm hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC được số hóa, lưu trữ điện tử theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu, tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Đặc biệt, BHXH Việt Nam yêu cầu, Giám đốc BHXH tỉnh chủ động trong đổi mới công tác chỉ đạo, nhằm nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của bộ phận một cửa, phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực tiễn. Đồng thời, chịu trách nhiệm về việc quyết định số lượng nhân sự thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận một cửa, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đáp ứng yêu cầu của công tác tiếp nhận và trả kết quả TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính theo mục tiêu Đề án...

Với phương châm lấy người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT làm trung tâm phục vụ, công tác cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) luôn được ngành BHXH Việt Nam xác định là nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới nền hành chính phục vụ. Những năm qua, với sự nỗ lực của toàn ngành, công tác cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ TTHC của ngành được đơn giản hóa, giảm từ 114 TTHC (năm 2015) xuống còn 25 thủ tục. Đặc biệt, việc triển khai sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng “VssID - BHXH số” thay cho thẻ BHYT giấy trong khám, chữa bệnh BHYT trên toàn quốc từ ngày 1.6.2021 là bước đi phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số của ngành.       

Theo BHXH Việt Nam, mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là thực hiện 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được tiếp nhận; giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính, trừ trường hợp TTHC yêu cầu phải kiểm tra thực địa, đánh giá, thẩm định tại cơ sở. Bảo đảm 100% hồ sơ, giấy tờ giải quyết TTHC được số hóa và kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC. Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp xuống còn tối đa 15 phút/1 lượt giao dịch vào năm 2025.

Quốc Túy