Khai mạc kỳ hop thứ 11, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa XII