Khai mạc Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa IX