Khai mạc kỳ hop thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII