Khối thi đua III, Văn phòng Quốc hội tổng kết phong trào thi đua năm 2020.