Kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền 

Xem với cỡ chữ
Kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền - đây là một trong những nội dung được nêu ra tại Hội nghị Giao ban trực tuyến toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng quý I.2020 nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Chuẩn bị tổ chức đại hội cấp trên cơ sở đúng tiến độ

Diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 71 điểm cầu trên cả nước, bảo đảm các điểm cầu đều thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về số lượng người dự không quá 20 người tại mỗi điểm cầu.


Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Giao ban trực tuyến toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng quý I.2020
Ảnh: Ngô Khiêm
Báo cáo của ngành tổ chức xây dựng Đảng cho thấy, trong quý I, mặc dù có tác động của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, nhưng toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, ngành đã tham mưu có hiệu quả việc xây dựng Báo cáo tổng kết công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XII của Đảng và xây dựng Phương hướng công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Tiến hành rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, bảo đảm chất lượng, chặt chẽ, đúng quy định.

Tính đến hết ngày 25.3 vừa qua, đã có 57.813, chiếm 95,7%, tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành việc tổ chức đại hội; bầu được 19.386 bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, ấp, bản tổ trưởng tổ dân phố, tăng 22,3% so với thời điểm ngày 1.1.2016. Tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố chưa là đảng viên giảm 19% so với thời điểm 1.1.2016.

Đáng chú ý, nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo được triển khai thực hiện có hiệu quả như: Dân tin Đảng mới cử khi bầu trưởng thôn, tổ dân phố và đại hội chi bộ; hướng dẫn nội dung, chương trình bồi dưỡng bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố năm 2020. Hay, giới thiệu đảng viên là cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng về tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản các xã biên giới; thực hiện chủ trương thí điểm tuyển chọn bí thư huyện ủy thông qua việc trình bày chương trình hành động; tiếp tục thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng... góp phần chống tiêu cực trong công tác cán bộ.

Với mô hình nhất thể hóa Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, tổ dân phố trong nhiệm kỳ này, các địa phương tiếp tục thực hiện theo quy trình Đảng giới thiệu nhân sự để nhân dân lựa chọn vào chức danh Trưởng thôn, tổ dân phố; sau đó cấp ủy mới giới thiệu để bầu chức danh trong chi bộ. Ví dụ từ Quảng Ninh cho thấy, trong tháng 1 vừa qua, tỉnh đã thực hiện thành công việc bầu cử đồng loạt Trưởng thôn, Trưởng khu (100% Trưởng thôn, Trưởng khu là đảng viên) và tiếp đó là tổ chức đại hội chi bộ thôn bản khu phố. 100% Trưởng thôn, Trưởng khu tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Việc thực hiện thành công mô hình “Dân tin, Đảng cử” với đội ngũ cán bộ trẻ hóa, có trình độ văn hóa, chuyên môn được nâng lên so với trước đã góp phần phát huy hiệu quả các mô hình ở khu dân cư, nhất là mô hình cộng đồng tự quản tại thôn, khu phố. Đến nay, tinh thần đoàn kết, đời sống văn hóa của các địa bàn dân cư cũng như niềm tin của Dân với Đảng được nâng lên. Nhiều mô hình mới, cách làm mới của Quảng Ninh, nhất là trong giải phóng mặt bằng, bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống dịch Covid-19 đều được người dân đồng thuận, ủng hộ cao.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong quý I vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị, trong quý II này, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới theo phương châm: “Nắm chắc tình hình; báo cáo chính xác, kịp thời; phát hiện sớm, cách ly nhanh; điều trị tích cực, chống lây lan”. Chú trọng cơ cấu lại cách quản lý, điều hành của từng cơ quan theo hướng hoàn thành chức năng, nhiệm vụ nhưng giảm tổ chức hội nghị trực tiếp, tăng cường trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giảm triệu tập đông người.

Cùng với đó, cần tích cực triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, trước mắt, cần có giải pháp phù hợp hoàn thành đại hội cấp cơ sở, chuẩn bị tổ chức đại hội cấp trên cơ sở và đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương đúng tiến độ gắn với hoàn thành các mục tiêu của đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Đồng thời, tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương lần thứ 12, Khóa XII. Tổng kết công tác nhân sự Đại hội XII và phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII, trong đó, chú trọng tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Trình phê duyệt “Tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng đại biểu của các địa phương, cơ quan, đơn vị dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Không bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền

Một trong những nội dung rất quan trọng được toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục triển khai thực hiện trong quý I, đó là đẩy mạnh phân công, phân cấp, tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền trên cơ sở xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu và các cá nhân có liên quan đến công tác cán bộ...

Xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công việc nêu trên, trong quý II.2020, toàn ngành xác định tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, tập trung chống suy thoái, tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh việc kiện toàn, sắp xếp tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Tích cực triển khai và thực hiện nghiêm túc hiệu quả Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền cũng như không bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, không để những người chạy chức, chạy quyền lợi dụng biến cán bộ, tổ chức thành công cụ cho chạy chức, chạy quyền. Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết, thực hiện kiểm soát quyền lực, chống mọi tiêu cực trong công tác cán bộ. Kiên quyết không để lọt những người có khuyết điểm, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào cấp ủy các cấp và không để sót người có đức, có tài.

Toàn ngành cũng cần triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nắm vững tình hình chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay. Quản lý chặt chẽ đảng viên; coi trọng chất lượng kết nạp đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Quan tâm đầu tư thích đáng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; tập trung tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, chú trọng công tác đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Anh Phương