Kỳ họp đã tạo không khí dân chủ, phát huy được trí tuệ của các đại biểu