Lai Châu: Thông qua nhiều nội dung quan trọng tại Kỳ họp thứ 2 

Xem với cỡ chữ

Theo ghi nhận tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khóa XV, 6 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn song thu ngân sách địa phương được duy trì, đạt 75% dự toán Trung ương giao, bằng 72% dự toán HĐND tỉnh giao; văn hóa - xã hội tiếp tục ổn định, lao động, việc làm, an sinh xã hội, giảm nghèo được quan tâm; chất lượng giáo dục tiếp tục được cải thiện… Tuy nhiên, hoạt động của doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn; tiến độ giải ngân quyết toán các chương trình, dự án còn chậm; đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn hạn chế; công tác lập quy hoạch tỉnh chưa bảo đảm tiến độ… HĐND tỉnh đã xem xét 29 báo cáo, dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong đó, có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025…

SƠN NGUYÊN