Làm rõ để hiểu đúng, thực hiện đúng 

Xem với cỡ chữ
Thực hiện Nghị quyết 147/2020/NQ-CP của Chính phủ Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã, đang hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện. Có ý kiến cho rằng, Ban Kiểm soát có quyền Báo cáo riêng trong quá trình soạn thảo văn bản pháp quy. Vậy, quyền của Ban Kiểm soát đến đâu trong quy trình xây dựng văn bản, cần phải được làm rõ để hiểu đúng và thực hiện đúng quy định.

Trình tự thủ tục theo quy định pháp luật

Nghị định 147/2020/NQ-CP của Chính phủ quy định: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương phải gồm 14 nội dung cơ bản. Trong đó, nhiều nội dung quy định thực hiện được lặp đi lặp lại như: Nguyên tắc hoạt động, cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng nhiệm vụ, tiêu chuẩn, điều kiện các chức danh, chế độ kế toán, tài chính... do UBND cấp tỉnh quyết định trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản lý. Do vậy, ban hành văn bản này phải thực hiện theo trình tự thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Một cuộc họp của Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Vĩnh Phúc
Một cuộc họp của Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Vĩnh Phúc

Theo quy định, Chủ tịch UBND tỉnh phân công cơ quan chủ trì soạn thảo. Cơ quan chủ trì soạn thảo có nhiệm vụ khảo sát, đánh giá thực trạng; nghiên cứu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách nhà nước, văn bản cơ quan cấp trên để xây dựng dự thảo tờ trình, dự thảo điều lệ; đánh giá tác động của văn bản trong trường hợp có quy định cụ thể các chính sách đã được quy định trong văn bản cấp trên; tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn bản và các cơ quan, tổ chức liên quan; tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu ý kiến, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo.

Sở Tư pháp có trách nhiệm thẩm định trước khi UBND tỉnh họp. Báo cáo thẩm định gửi đến cơ quan chủ trì soạn thảo để có trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định, chỉnh lý, hoàn thiện và gửi đến Sở Tư pháp khi trình UBND tỉnh. Cơ quan chủ trì soạn thảo lập hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định gồm: Tờ trình UBND tỉnh, dự thảo quyết định, bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; tài liệu khác (nếu có).

Ban Kiểm soát không phải báo cáo gửi UBND cấp tỉnh

Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Vĩnh Phúc khi được cấp trên giao soạn thảo các văn bản thuộc thẩm quyền UBND tỉnh quyết định, trong đó có điều lệ tổ chức và hoạt động quỹ, Ban điều hành Quỹ phân công phòng chuyên môn chủ trì tham mưu dự thảo, gắn trách nhiệm lãnh đạo phụ trách; tổ chức lấy ý kiến tham gia của cán bộ, nhân viên, Ban Kiểm soát, Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng tỉnh, tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện trình và được UBND tỉnh giao các cơ quan chuyên môn thẩm định. Như vậy, Quỹ đã thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát Quỹ chỉ là một tổ chức để cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm lấy ý kiến, không phải là tổ chức tham gia soạn thảo trong quy trình văn bản quy phạm pháp luật.

Hơn nữa, Nghị định 147/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Ban Kiểm soát Quỹ do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập để giúp UBND cấp tỉnh và Hội đồng quản lý Quỹ kiểm soát việc tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu và việc quản lý, điều hành tại Quỹ. Cụ thể: Kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ chính sách, điều lệ, quy chế hoạt động; tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Hội đồng quản lý, Giám đốc trong việc quản lý điều hành; thẩm định báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính, phân phối chênh lệch thu chi, trích lập các quỹ; tiền lương, thưởng; lập kế hoạch thực hiện, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác giám sát, kiểm tra; thực hiện nhiệm vụ khác do Hội đồng quản lý và UBND cấp tỉnh giao. Tức là nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát không trực tiếp trong quá trình xây dựng văn bản, chỉ có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc chấp hành điều lệ, quy chế, tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của giám đốc trong quản lý điều hành.

Do vậy, Ban Kiểm soát là một tổ chức chịu sự tác động của văn bản xây dựng nên có trách nhiệm tham gia và trả lời bằng văn bản tới cơ quan chủ trì soạn thảo (Ban Điều hành Quỹ) để tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu ý kiến, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo văn bản, Ban Kiểm soát không phải báo cáo gửi UBND cấp tỉnh. Ban Điều hành (cơ quan chủ trì soạn thảo) có văn bản giải trình làm rõ ý kiến tham gia của tổ chức, cá nhân liên quan là thực hiện đúng quy định, góp phần làm rõ nội dung quy định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi cấp có thẩm quyền quyết định.

Văn Đức Sơn Giám Đốc Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Vĩnh Phúc