Lan tỏa tinh thần đổi mới và quyết tâm hành động 

Xem với cỡ chữ
Thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong cảm nhận của nhiều đại biểu Quốc hội, là Đại hội của ý Đảng, lòng dân, của niềm tin và sự đổi mới. Đại hội đã đạt được những kết quả hết sức tốt đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ mới. Các đại biểu mong muốn, sau Đại hội, cần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và quyết tâm hành động của Đại hội để đưa nhanh các nội dung Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Nguyễn Hải Hưng: Toàn tâm, toàn ý vì sự phát triển đất nước

Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Cụ thể là Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội XIII và bầu ra Ban Chấp hành Trung ương mới. Những nội dung trong Nghị quyết Đại hội đều là những vấn đề cấp bách, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Đó là tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Nghị quyết Đại hội XIII đã đề các giải pháp đột phá để đưa đất nước tiến nhanh, vững chắc trong bối cảnh khu vực, thế giới diễn biến phức tạp và khó lường hiện nay, đó là đột phá về thể chế, nhân lực và cơ sở hạ tầng. Nghị quyết Đại hội đã đưa ra các mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 như tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm đạt khoảng 6,5 - 7%/năm; GDP bình quân đầu người khoảng 4.700 - 5.000 USD… Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm mạnh mẽ, với quyết sách đúng đắn và quyết liệt trong hành động, Đảng sẽ lãnh đạo, chỉ đạo đưa đất nước đạt những mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội.

Đại hội XIII đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và Nhân dân giao phó. Tôi tin tưởng, các đồng chí vừa được bầu vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong Đảng sẽ thực sự là những người đủ đức, đủ tài, ngang tầm nhiệm vụ, toàn tâm, toàn ý vì sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước.

Thành công của Đại hội XIII đã tạo bầu không khí phấn khởi, lạc quan, tin tưởng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo khí thế, động lực để cả nước sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới. Tới đây, công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung Nghị quyết trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân sẽ tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ tinh thần của Nghị quyết và đưa những nội dung của Nghị quyết đi vào cuộc sống, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân.

Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề Xã hội Đỗ Thị Lan: Sớm cụ thể hóa, thể chế hóa chủ trương, định hướng mới 

Đại hội XIII của Đảng đã thông qua Nghị quyết Đại hội với 100% đại biểu tán thành. Điều này cho thấy cách làm việc chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả; phát huy được trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân thông qua việc tổ chức lấy ý kiến trong hệ thống chính trị và Nhân dân về dự thảo các văn kiện trình Đại hội; tổng hợp, tiếp thu ý kiến của đại hội các cấp để bổ sung, hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội. 

Tôi rất tâm đắc với những quyết sách quan trọng được đưa ra tại Đại hội XIII của Đảng nhằm định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo quá trình triển khai tổ chức thực hiện các phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Nghị quyết Đại hội thể hiện tầm nhìn chiến lược để phát triển đất nước, đề ra mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Đồng thời, thể hiện tinh thần đổi mới mạnh mẽ, đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình nước ta để đạt được sự phát triển bứt phá không chỉ trong 5 năm mà còn định hướng, tầm nhìn 10 - 20 năm tới. Bên cạnh các mục tiêu về phát triển kinh tế, Nghị quyết Đại hội XIII tiếp tục kiên định với mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ mới, thể hiện trong mục tiêu: Đến giữa thế kỷ XXI, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết Đại hội là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho sự điều hành, chỉ đạo trong giai đoạn tới. Để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội thì đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ cấp chiến lược đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới và Ban Chấp hành Trung ương cũng bầu ra được Bộ Chính trị, phân công Ban Bí thư khóa mới. Công tác nhân sự do đã thực hiện rất thận trọng, các bước tiến hành bảo đảm đúng quy định của Đảng, phát huy dân chủ… kết quả đạt được thể hiện đúng tinh thần đó. Ban Chấp hành Trung ương mới bảo đảm chất lượng và đặc biệt bảo đảm đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Điều này rất quan trọng nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Đảng trong quá trình triển khai nhanh Nghị quyết vào cuộc sống, nhất là ở các địa phương.

Với thành công của Đại hội XIII, tôi mong muốn Trung ương sẽ sớm có chỉ đạo, kế hoạch nhằm cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, định hướng mới trong Nghị quyết Đại hội XIII, bảo đảm cơ sở pháp lý để thực hiện hiệu quả các mục tiêu mà nghị quyết đề ra về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội… Bên cạnh đó, Trung ương và các cấp ủy cần có những giải pháp, bước đi trong tổ chức thực hiện, đặc biệt, cần có phương pháp tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết Đại hội sâu rộng không chỉ trong cán bộ, đảng viên mà cả trong quần chúng Nhân dân, nhằm tạo sự đồng thuận và phát huy được sức mạnh đại đoàn kết trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII.

Đối với đội ngũ cán bộ chiến lược mới vừa được bầu ra, tôi tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng các đồng chí sẽ thể hiện tốt vai trò lãnh đạo, có phương pháp, cách làm phù hợp nhằm phát huy sức mạnh, trí tuệ của tập thể, vì lợi ích của Nhân dân và đạt được kết quả cao nhất trong thực hiện thành công các chủ trương, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra.

PGS.TS. Bùi Thị An, ĐBQH Khóa XIII: Sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống

Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã rất thành công, đáp ứng kỳ vọng của đảng viên và Nhân dân cả nước. Đại hội thành công là do có sự chuẩn bị tốt về mặt văn kiện và nhân sự. Văn kiện Đại hội đã đưa ra những định hướng phát triển rõ, với các mục tiêu cụ thể đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết Đại hội xác định rất rõ đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Với những giải pháp cụ thể, trong đó, lấy giải pháp khoa học - công nghệ, đổi mới - sáng tạo làm đòn bẩy cho sự phát triển nhanh, bền vững là chủ trương đúng đắn, phù hợp với bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 tác động mạnh mẽ và xu thế trên thế giới. Tôi cũng rất đồng tình và ủng hộ với đột phá chiến lược thứ hai mà Nghị quyết Đại hội XIII đề ra là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đây là giải pháp rất cơ bản để phát triển bền vững đất nước.

Ảnh: 	Trọng Đức
Ảnh: Trọng Đức

Đại hội XIII đã đề ra những định hướng chiến lược hoàn toàn đúng đắn, sáng suốt. Vấn đề bây giờ, đúng như Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã lưu ý, là phải tổ chức thực hiện sao cho hiệu quả. Ngay sau Đại hội, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị cần có kế hoạch tổ chức thực hiện chi tiết, bài bản. Kế hoạch triển khai cần được chia ra theo từng giai đoạn, thậm chí từng tháng, từng quý và cần có tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện bởi thực tiễn triển khai các Nghị quyết Đại hội trước đây cho thấy khâu tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, cần có giải pháp khắc phục.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng đã đạt được nhiều thành tựu trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Vì vậy, trong nhiệm kỳ tới, tôi kỳ vọng, Đảng sẽ tiếp tục công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục làm tinh gọn và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, vì vậy, việc sắp xếp, bố trí, sử dụng đúng cán bộ cần được ưu tiên hàng đầu.

T. Thành, T.Chi