Bài 3: Xây dựng hệ thống pháp luật – Chuẩn mực sống và làm việc

Bài 2: Sự hình thành và vận động của hệ thống pháp luật

Bài 1: Hiến pháp 1946 – Ý chí của dân tộc, kỷ cương của đất nước

Tiên phong trong tham mưu, đề xuất chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế

Chúng ta đã làm rất kỹ và thận trọng!

Cân nhắc kỹ việc tách thành hai luật

Tại Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cùng với việc trình dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) theo đúng chương trình đề ra, Chính phủ còn trình thêm dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đề nghị bổ sung dự án Luật này vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội. Do hai vấn đề kết cấu hạ tầng và điều hành giao thông đường bộ có liên quan, bổ trợ lẫn nhau nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, Chính phủ phải cân nhắc rất kỹ việc tách Luật Giao thông đường bộ hiện hành thành hai luật.

Phải đúng tinh thần lực lượng quần chúng tự nguyện

Đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở là lực lượng quần chúng tự nguyện và tham gia phối hợp. Do đó, cần xác định rõ hơn vị trí của lực lượng này để làm căn cứ xác định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bố trí lực lượng và xác định tên gọi của cá nhân tham gia lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Niềm tin và kỳ vọng!

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, nhiều cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ chia sẻ niềm tin và kỳ vọng vào thành công của Đại hội, mong Đại hội bầu ra được Ban Chấp hành xứng đáng, lãnh đạo toàn Đảng bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Quy định cần chặt chẽ, xứng đáng

Theo quy định hiện hành, người dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân khi chết sẽ được xem xét công nhận liệt sĩ. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện quy định này có những trường hợp dù rất cần phải tuyên dương, ghi nhận, song việc được công nhận liệt sĩ khiến dư luận xã hội không đồng tình. Do vậy, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình sửa đổi điều kiện xem xét công nhận liệt sĩ thời bình theo hướng quy định chặt chẽ, xứng đáng hơn.

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bệnh

Cho rằng chính sách mở rộng các chủ thể được tiếp cận thông tin của người nhiễm HIV có ảnh hưởng đến quyền bảo mật thông tin của cá nhân người nhiễm HIV, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh, việc điều chỉnh chính sách này cần hài hòa giữa mục tiêu bảo đảm thực hiện chức năng quản lý nhà nước và mục tiêu bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của người bệnh. Đồng thời, phù hợp với khuyến nghị của quốc tế.

Luật trong cuộc sống

Thay đổi cách tiếp cận

Thay đổi cách tiếp cận

Đang có sự đứt đoạn giữa nhà khoa học, nhà quản lý trong xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ phục vụ phát triển KT - XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thiếu sự kết nối giữa thực tiễn và nhu cầu của người dân địa phương. Nêu thực tế này, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành đề nghị, tới đây cần tổ chức lại theo hướng khép kín giữa nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, sản xuất, thị trường. Từ đó, mới có thể kết nối chặt chẽ giữa nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và người dân.

Xem tiếp...