Phát triển kinh tế tập thể:

Lấy chính sách làm đòn bẩy 

Xem với cỡ chữ
Đến nay, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác đã thu hút 10 triệu thành viên, chủ yếu là đại diện hộ cá thể, cá nhân tham gia, so với năm 2015, tăng 1,6 triệu thành viên... chính nhờ thu hút số lượng lớn các hộ cá thể, cá nhân, doanh nghiệp tham gia nên kinh tế tập thể, hợp tác xã đã góp phần đưa nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta tiếp tục phát triển.

Chuyển biến về chất và lượng

Đến nay, HTX, Liên hiệp HTX, tổ hợp tác đã thu hút 10 triệu thành viên
Đến nay, HTX, Liên hiệp HTX, tổ hợp tác đã thu hút 10 triệu thành viên

Hiện nay, cả nước có số thành viên hợp tác xã nông nghiệp và tổ hợp tác nông nghiệp là 7,5 triệu người, Quỹ tín dụng nhân dân có 1,6 triệu thành viên, hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có 167.000 thành viên, hợp tác xã xây dựng có 54.000 thành viên, hợp tác xã thương mại có 490.000 thành viên, hợp tác xã giao thông vận tải có 350.000 thành viên, hợp tác xã môi trường có 311.000 thành viên, nhiều doanh nghiệp tham gia thành viên hợp tác xã để liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nông sản.

Theo các chuyên gia mặc dù gặp phải những bất cập về biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, lũ lụt, xâm nhập mặn... nhất là đại dịch Covid-19 xảy ra từ đầu năm 2020 đã và đang gây khó khăn, thách thức đối với phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tuy nhiên, kinh tế tập thể vẫn có được sự chuyển mình cả về chất và lượng trên chính là nhờ hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện; các loại thị trường yếu tố sản xuất và đầu ra phát triển, gắn kết với thị trường khu vực và thế giới; hội nhập quốc tế phát triển sâu, rộng; các thành phần kinh tế nhà nước, tư nhân, có vốn đầu tư nước ngoài phát triển nhanh và có hiệu quả, phát sinh nhu cầu lớn về liên kết, hợp tác; các hộ cá thể, nhất là ở vùng nông thôn đã đẩy mạnh hợp tác sản xuất, kinh doanh dưới hình thức tổ hợp tác, hợp tác xã để tăng năng lực cạnh tranh và liên kết chuỗi giá trị với doanh nghiệp để phát triển bền vững.  

Cũng chính nhờ sự phát triển trên của các hợp tác xã, kinh tế tập thể đã góp phần đưa nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta tiếp tục phát triển; kinh tế vĩ mô ổn định, có tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức khá cao, với GDP bình quân đạt 6,8%/năm; chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô và tiềm lực kinh tế tăng lên, riêng trong năm 2020 GDP ước đạt 300 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 3.000 USD/người/năm, năng suất lao động tăng 5,8%/năm; môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn cả nước và các địa phương được cải thiện rõ rệt.

Hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục khẳng định

Hệ thống Liên minh HTX tiếp tục tuyên truyền, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên
Hệ thống Liên minh HTX tiếp tục tuyên truyền, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên

Để thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển, hiện nay hệ thống Liên minh hợp tác xã Việt Nam, bao gồm Liên minh hợp tác xã Việt Nam và 63 Liên minh hợp tác xã cấp tỉnh được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Theo đó, hệ thống liên minh hợp tác xã thời gian qua đã đẩy mạnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho thành viên, tham gia xây dựng chủ trương, chính sách và pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã; cung ứng dịch vụ công cho thành viên; tuyên truyền, vận động, tư vấn thành lập và hoạt động cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác.  

Cùng với đó, hệ thống Liên minh hợp tác xã Việt Nam đã triển khai quyết liệt nhiều chủ trương, chính sách tác động đối với phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ chức và hoạt động của hệ thống Liên minh hợp tác xã Việt Nam như Kết luận của Ban Bí thư số 158-KL/TW ngày 2.1.2020, Kết luận của Bộ Chính trị số 70-KL/TW ngày 9.3.2020, chuyển đổi các hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012; chính sách hỗ trợ hợp tác xã; cấp ủy và chính quyền địa phương ban hành nhiều Nghị quyết về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động của Liên minh hợp tác xã cấp tỉnh... từ đó tạo đà cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã từng bước đổi mới, phát triển nhanh.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả, thời gian tới, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục triển khai đồng bộ chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, quy định của Điều lệ, đóng góp và mang lại lợi ích thiết thực đối với thành viên hợp tác xã; giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn cả nước và các địa phương, làm cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; tham mưu xây dựng chính sách, cung ứng dịch vụ công; xây dựng mô hình hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị; tuyên truyền, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên; bộ máy tổ chức và hoạt động từng bước củng cố và hiệu quả hơn; tiếp tục đẩy mạnh nâng cao vị thế của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ở trong nước và đối tác quốc tế.

Bảo Ngân