Lấy ý kiến Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp 

Xem với cỡ chữ
Ngày 18.9 tại Hà Nội, Ban quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành đã tổ chức Hội nghị đối thoại góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 (Dự thảo). Đại diện nhiều Hiệp hội, hội doanh nghiệp, doanh nghiệp và các Sở Tư pháp địa phương đã tham dự.

Ngày 18.9 tại Hà Nội, Ban quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành đã tổ chức Hội nghị đối thoại góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 (Dự thảo). Đại diện nhiều Hiệp hội, hội doanh nghiệp, doanh nghiệp và các Sở Tư pháp địa phương đã tham dự.

Trưởng phòng Phổ biến và giáo dục pháp luật Sở Tư pháp Bắc Ninh cho rằng, việc hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp còn ít nhiều chồng chéo, đan xen, nặng về hình thức. Đặc biệt, một số doanh nghiệp chưa biết đến chương trình hoặc chưa thấy được hiệu quả của Chương trình. Để chương trình này có hiệu quả không chỉ dừng lại ở việc đổi mới cách tiếp cận để tháo gỡ những khó khăn từ thực tiễn của doanh nghiệp; mà còn cần phải rà soát lại các chương trình để tránh sự chồng chéo, lãng phí. Hiện nay, chương trình hỗ trợ mới chỉ dừng lại ở các địa phương có địa bàn miền núi khó khăn, nên chăng cần tiến tới việc hỗ trợ các địa phương là vùng trọng điểm.

Góp ý vào Chương trình hỗ trợ cũng như Dự thảo, đại diện Sở Tư pháp Vĩnh Phúc cho rằng, cần tiêu chuẩn hóa đối với cán bộ làm công tác hỗ trợ cho doanh nghiệp và cơ chế chính sách cụ thể để thu hút những người có kinh nghiệm, trình độ vào làm việc tại các tổ chức pháp chế, nhất là các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; đồng thời các cán bộ này cũng thường xuyên được bồi dưỡng kiến thức thì mới đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp.

Được biết, Dự thảo Quyết định của Thủ tướng phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 được xây dựng theo 3 nhóm hoạt động cụ thể: Cung cấp thông tin pháp lý; bồi dưỡng kiến thức pháp luật; tư vấn pháp luật.

Phạm Hải