Một số hình ảnh chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng