Mức sống dân cư Việt Nam qua các năm 

Xem với cỡ chữ
Theo kết quả sơ bộ khảo sát mức sống dân cư năm 2020, thu nhập bình quân 1 người /tháng chung cả nước năm 2020 đạt 4,23 triệu đồng (số liệu sơ bộ). Cơ cấu thu nhập qua các năm đã có sự chuyển biến theo hướng tiến bộ hơn, trong đó tỷ trọng thu từ tiền lương, tiền công ngày càng tăng, ngược lại tỷ trọng thu từ hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản ngày càng giảm.