Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Đà Nẵng Khóa X

Nâng cao hiệu quả giám sát, giải quyết kiến nghị của cử tri 

Xem với cỡ chữ
Thường trực HĐND thành phố tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri với nhiều cách làm mới, ngày càng đi vào thực chất. Mặc dù thành phố đối diện với rất nhiều khó khăn, thử thách, nhất là sự bùng phát, lây lan của đại dịch Covid-19 kéo dài từ đầu năm 2020 đến nay nhưng UBND thành phố đã chỉ đạo quyết liệt việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, đơn, thư của công dân trên địa bàn; tích cực chỉ đạo rà soát các kiến nghị tồn đọng để tiếp tục đề xuất giải pháp giải quyết, đến nay đã giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề cử tri kiến nghị kéo dài nhiều năm…

Đây là những kết quả tích cực trong báo cáo giám sát của Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; đơn, thư tại Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Khóa X.

Cử tri phát biểu tại một Hội nghị TXCT sau Kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ảnh: Nguyên Thảo

Hầu hết kiến nghị, đơn thư đều được chỉ đạo xử lý

Kết quả giám sát cho thấy, hầu hết kiến nghị của cử tri; đơn, thư của công dân, tổ chức do Thường trực HĐND thành phố chuyển đến đều được UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện xử lý.

Theo đó, UBND thành phố đã xem xét, giải quyết, trả lời 233/233 kiến nghị (gồm 170 kiến nghị tồn đọng tại nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 63 kiến nghị tại Hội nghị TXCT của người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Khóa X). Trong đó, có 67/233 kiến nghị (chiếm 28,76%) đã được chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết xong; 166/233 kiến nghị (chiếm 71,24%) đang trong quá trình giải quyết, UBND thành phố đề xuất Thường trực HĐND thành phố chuyển các kiến nghị tồn đọng này sang nhiệm kỳ 2021 - 2026 để tập trung chỉ đạo, bố trí nguồn lực triển khai thực hiện. Riêng đối với 115 kiến nghị trước Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Khóa X, Thường trực HĐND thành phố đã tổng hợp chuyển UBND thành phố xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo kết quả cho Thường trực HĐND thành phố và các đơn vị liên quan trước ngày 15.10.2021 để thông tin cho cử tri được biết.

87 thông tin phản ánh qua đường dây tiếp nhận ý kiến của cử tri đều được các cơ quan chức năng phản hồi, trong đó có 75 thông tin đã được giải quyết xong, 12 thông tin đang tiếp tục giải quyết. Đối với 50 thông tin báo chí phản ánh các vấn đề tồn tại, gây bức xúc trong Nhân dân, ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan đã thực hiện nghiêm túc và có công văn phản hồi. Đối với 141 đơn, thư chuyển các cơ quan chức năng: Đã giải quyết phản hồi 86 trường hợp; đang giải quyết 53 trường hợp, trong đó có 14 trường hợp đã quá hạn phản hồi, Thường trực HĐND thành phố đã đôn đốc theo quy định.

Thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, lần đầu tiên Chủ tịch UBND quận, phường tổ chức đối thoại với Nhân dân với hình thức linh hoạt và đã tổng hợp nội dung gửi về HĐND thành phố trước Kỳ họp thứ 2. Đây là kênh thông tin quan trọng để HĐND thành phố nắm bắt kiến nghị của cử tri khi thành phố khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị, không tổ chức HĐND cấp quận, phường. Thường trực HĐND thành phố đã chủ động đăng toàn bộ thông tin liên quan đến tình hình đối thoại với Nhân dân của tất cả các quận, phường lên Trang thông tin điện tử của HĐND thành phố để các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Dứt điểm nhiều kiến nghị kéo dài

Có thể khẳng định, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng đã lắng nghe, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tập trung đổi mới và nâng cao hiệu quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri với nhiều cách làm mới, ngày càng đi vào thực chất; phản ánh đúng thực tiễn, chỉ ra những sai sót, hạn chế trong công tác của các cơ quan chức năng và được các cơ quan chức năng tiếp thu khắc phục. Đối với công tác giám sát, giải quyết đơn, thư, Thường trực HĐND thành phố đã rà soát, bổ sung quy định về quy trình tiếp nhận, xử lý, giám sát đơn, thư của tổ chức, công dân làm cơ sở triển khai thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cùng với bộ máy tổ chức của Thường trực và các Ban HĐND thành phố Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được kiện toàn về số lượng, chất lượng đại biểu được nâng cao, đại biểu HĐND thành phố hoạt động chuyên trách tăng so với nhiệm kỳ trước; Thường trực HĐND thành phố chủ động phân công, điều phối, tăng cường trách nhiệm của các Ban, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND trong giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đã chủ động phối hợp với UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố ban hành Quy chế số 01/QCPH ngày 20.7.2021 về phối hợp TXCT của đại biểu HĐND thành phố Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Qua giám sát, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng đánh giá cao việc: Mặc dù thành phố đối diện với rất nhiều khó khăn, thử thách, nhất là sự bùng phát, lây lan của đại dịch Covid-19 kéo dài từ đầu năm 2020 đến nay, song UBND thành phố đã chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành trong triển khai thực hiện các nội dung kết luận của Thường trực HĐND thành phố cũng như việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; đơn, thư của công dân trên địa bàn; chủ động tiếp thu, nghiên cứu, trả lời đầy đủ kiến nghị cử tri được chuyển đến. UBND thành phố cũng tích cực chỉ đạo rà soát các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng để tiếp tục đề xuất giải pháp giải quyết, đến nay đã giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề cử tri đã kiến nghị kéo dài nhiều năm; các kiến nghị chưa thể giải quyết ngay cũng đã được nghiên cứu, tiếp thu để xem xét trong quá trình ban hành chủ trương, chính sách của thành phố.

LÊ TRÀ