Nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình 

Xem với cỡ chữ
Đánh giá cao kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã đem đến một diện mạo mới cho tỉnh, nhiều đại biểu dự Đại hội kiến nghị tỉnh cần tiếp tục chủ động và tích cực hơn nữa với những giải pháp đồng bộ, bước đi thích hợp. Trong đó, chú trọng xây dựng và ban hành nghị quyết của Đảng ngắn gọn, sát thực tiễn, dễ nhớ, dễ làm; nâng cao tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của từng cơ quan, đơn vị; coi trọng kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng và tổng kết thực tiễn…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh HOÀNG VIỆT PHƯƠNG:
Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Nhân dân

Đối với Tuyên Quang, những kết quả đạt được nhiệm kỳ qua, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng, sự đổi mới, quyết liệt, sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc; các tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế - xã hội là nền tảng thuận lợi cho sự phát triển trong thời gian tới. Tuy nhiên, cũng còn không ít khó khăn, nhất là về cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Theo tôi, để thực hiện thành công nhiệm vụ về CCHC, ứng dụng khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập, cần quyết liệt đổi mới, tăng cường chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác CCHC, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính minh bạch, chính quyền thân thiện, phục vụ hiệu quả; duy trì và nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI của tỉnh hàng năm. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 17 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025…

Bên cạnh đó, tiếp tục sắp xếp, rà soát lại cơ cấu tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế. Tập trung đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, nâng cao đạo đức công vụ; xây dựng và triển khai Đề án phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Đồng thời, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát gắn với phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Nhân dân theo nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; tăng cường tính chủ động, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị để nâng cao chất lượng công tác CCHC.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy NÔNG THỊ BÍCH HUỆ:
Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu

Trong những năm qua, ngành Tuyên giáo đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy các cấp về các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị… góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh. Từ đó, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên vẫn còn không ít những hạn chế. Do đó, để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, cần tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy về tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp và triển khai đồng bộ nội dung, phương pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy HOÀNG THẾ VIỆT:
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Nghiên cứu Báo cáo chính trị trình Đại hội, tôi nhận thấy BCH Đảng bộ tỉnh đã đánh giá sâu sát những kết quả đạt được 5 năm qua về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trọng tâm là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Báo cáo cũng đã chỉ rõ hạn chế đó là vẫn còn cấp ủy chậm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, thiếu tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo và quyết liệt.

Để thực hiện hiệu quả việc đổi với phương thức lãnh đạo của Đảng, theo tôi, cần xây dựng, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội ngay từ đầu nhiệm kỳ. Trong đó, chú trọng cách xây dựng và ban hành nghị quyết của Đảng ngắn gọn, sát thực tiễn, dễ nhớ, dễ làm; nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, bảo đảm thực hiện nghiêm quy tắc đoàn kết thống nhất, tự phê bình và phê bình, tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đi đôi với phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của người đứng đầu. Bên cạnh đó, cần nâng cao tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của từng cơ quan, đơn vị; coi trọng kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng và tổng kết thực tiễn để đổi mới phương thức lãnh đạo đáp ứng yêu cầu và phù hợp thực tiễn…

Bảo Quyên - Hải Phong ghi

Bài liên quan: