Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

Xem với cỡ chữ
Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khoá XV.