NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 

Xem với cỡ chữ

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13;

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Pháp luật tại Báo cáo số 3573/BC-UBPL14 ngày 15 tháng 10 năm 2020 về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020

1. Chưa trình Quốc hội cho ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn tại kỳ họp thứ 10.

2. Bổ sung vào Chương trình các dự án luật, dự thảo nghị quyết sau đây:

a) Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10);

b) Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10);

c) Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh (cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 10 theo quy trình tại một kỳ họp);

d) Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế (cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 10 theo quy trình tại một kỳ họp).

Điều 2. Phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự án luật, dự thảo nghị quyết

Phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự án luật, dự thảo nghị quyết được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 tại kỳ họp thứ 10 như sau:

 

 

STT

Tên dự án luật,

dự thảo nghị quyết

Cơ quan trình

Cơ quan 

chủ trì

thẩm tra

Cơ quan tham gia

thẩm tra

  1.  

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Chính phủ

Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội

  1.  

Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Chính phủ

Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội

  1.  

Nghị quyết của Quốc hội về           tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chính phủ

Ủy ban       Pháp luật

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội

  1.  

Nghị quyết của Quốc hội về  thí điểm quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất,  xây dựng kinh tế

Chính phủ

Ủy ban       Kinh tế

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

(Đã ký)

Nguyễn Thị Kim Ngân

CHỦ TỊCH