NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 

Xem với cỡ chữ

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 63/2020/QH14;
Sau khi xem xét Tờ trình số 299/TTr-CP ngày 17/8/2021 của Chính phủ, Tờ trình số 16/TTr-VKSND ngày 10/9/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đề nghị của Ủy ban Pháp luật tại Báo cáo số 157/BC-UBPL15 ngày 20/9/2021 về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 

Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 theo quy trình tại một kỳ họp dự án luật, dự thảo nghị quyết sau đây:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự;

2. Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra dự án luật, dự thảo nghị quyết

Phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra dự án luật, dự thảo nghị quyết được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 tại kỳ họp thứ 2 như sau:

STT Tên dự án Cơ quan trình Cơ quan chủ trì thẩm tra Cơ quan tham gia thẩm tra
1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao Ủy ban Tư pháp Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội
2. Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa Chính phủ Ủy ban Tài chính, Ngân sách Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Vương Đình Huệ