NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 (lần 2) 

Xem với cỡ chữ

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 63/2020/QH14;

Sau khi xem xét Tờ trình số 326/TTr-CP ngày 10/9/2021, Tờ trình số 353/TTr-CP ngày 27/9/2021, Tờ trình số 355/TTr-CP ngày 27/9/2021, Tờ trình số 378/TTr-CP ngày 06/10/2021 của Chính phủ và văn bản số 150/TANDTC-PC ngày 06/9/2021 của Tòa án nhân dân tối cao, ý kiến của các cơ quan thẩm tra, đề nghị của Ủy ban Pháp luật tại Báo cáo số 234/BC-UBPL15 ngày 13/10/2021 và Báo cáo số 235/BC-UBPL15 ngày 14/10/2021 về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

1. Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 theo quy trình tại một kỳ họp các dự thảo nghị quyết sau đây:

a) Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng;

b) Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An;

c) Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế;

d) Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến.

2. Điều chỉnh tên gọi của dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê thành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê (cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 theo quy trình tại một kỳ họp).

Điều 2. Phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra

Phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự thảo nghị quyết được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 tại kỳ họp thứ 2 như sau:

STT Tên dự án Cơ quan trình Cơ quan chủ trì thẩm tra Cơ quan tham gia thẩm tra
1. Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng Chính phủ Ủy ban Tài chính, Ngân sách Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội
2. Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An Chính phủ Ủy ban Tài chính, Ngân sách Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội
3. Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế Chính phủ Ủy ban Tài chính, Ngân sách Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội
4. Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến Tòa án nhân dân tối cao

Ủy ban Tư pháp

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

 

   (Đã ký)

Vương Đình Huệ