NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Xem với cỡ chữ

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội;

Căn cứ đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 62/TTr-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ ngày 28 tháng 7 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1

Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông, bà có tên sau đây:

 1. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.
 2. Ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
 3. Ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
 4. Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
 5. Ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
 6. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 7. Ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính.
 8. Ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương.
 9. Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
 10.  Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
 11.  Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
 12.  Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 1.  Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
 2.  Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
 3.  Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 4.  Ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
 5.  Ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 6.  Ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế.
 7.  Ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
 8.  Bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 9.  Ông Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ.
 10.  Ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Điều 2

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

_________
Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày  28 tháng 7 năm 2021

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI


Vương Đình Huệ