NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Xem với cỡ chữ

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14 và Luật số 47/2019/QH14;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng tại Tờ trình số 146/TTr-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2021 và đề nghị của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 474/TTr-BCTĐB ngày 13 tháng 7 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu ông Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2021. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng và ông Triệu Đình Lê theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH


Vương Đình Huệ