NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Xem với cỡ chữ

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14 và Luật số 47/2019/QH14;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 08/TTr-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2021 và đề nghị của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 437/TTr-BCTĐB ngày 30 tháng 6 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2021. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và bà Bùi Thị Quỳnh Vân theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH


(đã ký)

Vương Đình Huệ