NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Xem với cỡ chữ

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam tại Tờ trình số 22/TTr-TTHĐND ngày 06 tháng 10 năm 2020 và đề nghị của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 658/TTr-BCTĐB ngày 09 tháng 10 năm 2020,

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Bùi Văn Hoàng, kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2020.

         Điều 2. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam và ông Bùi Văn Hoàng theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

  KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Tòng Thị Phóng