NGHỊ QUYẾT Về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia 

Xem với cỡ chữ

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia số 22/2012/QH13;

Sau khi xem xét Tờ trình số 366/TTr-CP ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra số 2147/BC-UBTCNS14 ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung 274 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 để mua bù 23.000 tấn gạo đã xuất cấp với mục đích cứu trợ, viện trợ từ ngày 01/6/2019 đến ngày 31/5/2020.

Điều 2. Giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia đúng mục đích và có hiệu quả cao.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Ngân