NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Nghệ An 

Xem với cỡ chữ

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 1075/2015/UBTVQH13 ngày 11/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Công văn số 513-CV/TU ngày 13/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An;

Căn cứ Tờ trình số 161/TTr-ĐĐBQH ngày 20/8/2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn ông Trần Nhật Minh, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, đại biểu Quốc hội khóa XV làm đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tại Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 2. Trưởng ban Công tác đại biểu, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ Anông Trần Nhật Minh theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Trần Thanh Mẫn